مذهبی ، سیاسی ، اجتماعی
تاریخ : شنبه یازدهم خرداد ۱۳۹۲
نویسنده : کرامت میری
بایدها 

1 - عمل به وظایف قانونی شورا  
2 - ارتباط دائمی با مردم 
3 - گزینش و نظارت بر شهرداران  ودهیاران
4 - توجه به مختصات  شهر اسلامی          
5 - توجه به حفظ هویت تاریخی و اسلامی شهر
6 - خالص کردن نیت برای خدمت به مردم  
7 - فرهنگ سازی در مسائل مربوط به شهر
8 - تفاهم و همدلی اعضاء منشاء خیر و صلاح
9 - مبارزه با فسادِ رشوه خواری در شهرداری
10 - مبارزه با تجملگرایی در شهرداری
11 - تسهیل و تسریع کار مردم
12 - استفاده از روشهای علمی در اداره شهر

نباید ها

1 - انگیزه های جناحی از کار اصلی باز ندارد
2 - اختلاف شورا و شهرداری به صلاح نیست
3 - جنجال سیاسی بجای عمل به وظایف قانونی 
4 - قانون فروشی در شهرداری نشود
5 - تهیه درآمد به هر طریقی، خوب نیست

موضوعات مرتبط: پیام ها و سخنان مقام معظم رهبری، زندگینامه کرامت میری ( شهاوند )، باید و نبایدهای شورا
آخرین مطالب